Mẫu giấy nhận nợ ngân hàng thiếu vốn quyết toán bù trừ điện tử

1 5

Mẫu giấy nhận nợ ngân hàng thiếu vốn quyết toán bù trừ điện tử là gì? Mẫu giấy nhận nợ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy nhận nợ ngân hàng thiếu vốn quyết toán bù trừ điện tử là gì?

Mẫu giấy nhận nợ ngân hàng thiếu vốn quyết toán bù trừ điện tử là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc nhận nợ ngân hàng thiếu vốn quyết toán bù trừ điện tử. Mẫu nêu rõ nội dung nhận nợ, thông tin số tiền vay... Mẫu được ban hành theo Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

2. Mẫu giấy nhận nợ ngân hàng thiếu vốn quyết toán bù trừ điện tử

TÊN NGÂN HÀNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..
V/v nhận nợ vay quyết toán BTĐT

Hà Nội, ngày..tháng…..năm…..

GIẤY NHẬN NỢ NGÂN HÀNG THIẾU VỐN QUYẾT TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch)

Căn cứ vào thông báo ngân hàng thiếu vốn để thực hiện quyết toán bù trừ điện tử ngày…. tháng .... năm .... của Sở Giao dịch NHNN và Tổ chức chủ trì bù trừ điện tử, Ngân hàng ………….. xin nhận nợ ngân hàng thiếu vốn vay để thực hiện quyết toán BTĐT như sau:

Số tiền vay: ………………………………………………………………………. đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………..………………………….)

Lãi suất …………………………………………………..% năm.

Ngân hàng ………… xin cam kết hoàn trả đầy đủ toàn bộ nợ gốc và lãi vay theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy nhận nợ ngân hàng thiếu vốn quyết toán bù trừ điện tử

Mẫu giấy nhận nợ ngân hàng thiếu vốn quyết toán bù trừ điện tử

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm