Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Giới thiệu

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế, là thủ tục cần thiết khi lập Tờ khai thuế môn bài. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 84/2016 dưới đây.

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

Thủ tục khai thuế môn bài theo năm

Quy định về nộp thuế môn bài

Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS).

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước như sau:

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Mời các bạn tham khảo Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS:

Mẫu số: C1- 02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
của Bộ Tài Chính)
Mã hiệu: ..................
Số: .........................

 

 

 

                                                       

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt O      Chuyển khoản O

Người nộp thuế: .....................................................................Mã số thuế:................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

........................................................Huyện: ..........................Tỉnh, TP:....................................

Người nộp thay: .....................................................................Mã số thuế:................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................

Huyện: ..................................................................................Tỉnh, TP:....................................

Đề nghị NH (KBNN): ...............................................................Trích TK số:...............................

(hoặc) thu ngoại tệ tiền mặt để:

Nộp vào NSNN TK tạm thu(1) TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)

Tại KBNN: .............................................................................tỉnh, TP:.....................................

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:.......................................................................................................

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN Thanh tra TC
Thanh tra CP CQ có thẩm quyền khác

Tên cơ quan quản lý thu:..........................................................................................................

Tờ khai HQ số(1):...................................... ngày:..................... Loại hình XNK(1):.....................

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN(*) Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(**)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
         
         
  Tổng cộng      

Tổng số tiền ghi bằng chữ:.......................................................................................................

..............................................................................................................................................

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu:..............               Nợ TK:....................

Mã ĐBHC: .............                Có TK:....................

Mã nguồn NSNN:......

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

   Ngày .... tháng .... năm............

Người nộp tiền    Kế toán trưởng(5)         Thủ trưởng(5)

NGÂN HÀNG (KBNN)

Ngày....tháng....năm........

Kế toán          Kế toán trưởng

Ghi chú:

1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ "phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)".

Lưu ý:

 • Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;
 • Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.
 • Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;
 • Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
 • Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
 • Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
 • Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
 • ..................

- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số ... ngày ... của <cơ quan ban hành quyết định>
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số ... ngày ... của <cơ quan ban hành quyết định>.

- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

 • Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

 • NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại "Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)" để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tín dụng - Ngân hàng