Mẫu giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

1 33

Mẫu giấy phép kinh doanh về việc bán buôn sản phẩm rượu

Mẫu giấy phép kinh doanh về việc bán buôn sản phẩm rượu là mẫu giấy phép được lập ra để xin phép kinh doanh về việc bán buôn sản phẩm rượu. Mẫu giấy phép nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung kinh doanh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy phép kinh doanh về việc bán buôn sản phẩm rượu như sau:

UBND TỈNH ..................

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ............

............, ngày...tháng...năm...

GIẤY PHÉP KINH DOANH
BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ .......................(1)..................;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu ngày ..... tháng ..... năm ........ của………………(2)……………;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ..........................(2).........................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân mã số doanh nghiệp: ............................... do ................................................ cấp lần đầu ngày …/…/…, đăng ký thay đổi lần thứ ........ ngày ….. /…. /….;

Địa điểm kinh doanh:

- Tên địa điểm kinh doanh: ........................................................................

- Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...................................................................;

- Điện thoại: ...............................................................................................

1. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ............................ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau:

...................................................................................................................

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại địa bàn:

...................................................................................................................

2. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm:

...................................................................................................................

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

……………(2)………….. phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ……..(3)……../.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để b/c);

- ......(4)......;

- ......(2)......;

- Chi cục QLTT;

- Lưu: VT, TM, ....(5).....

GIÁM ĐỐC (6)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý có liên quan.

(2) Tên đơn vị đăng ký.

(3) Thời hạn cấp phép.

(4) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,... (nếu cần).

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu giấy phép kinh doanh về việc bán buôn sản phẩm rượu

Mẫu giấy phép kinh doanh về việc bán buôn sản phẩm rượu

Đánh giá bài viết
1 33
Thủ tục hành chính Xem thêm