Mẫu giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

1 7

Mẫu giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ là gì? Mẫu giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ là gì?

Mẫu giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin tàu biển nhập khẩu... Mẫu được ban hành theo Nghị định 82/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU TÀU BIỂN ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐỂ PHÁ DỠ

Số: .... /năm…/GPNKTB

Căn cứ Nghị định số ……./2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Căn cứ Công văn số ………….. ngày ... tháng ... năm .... của Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ của (Tên doanh nghiệp);

Theo đề nghị của ……………………………………………………………………………………

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

a) Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................

b) Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................

c) Địa chỉ kinh doanh: ..................................................................................................

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………. do (Tên cơ quan cấp) cấp ngày……..tháng……năm ……….

đ) Người đại diện theo pháp luật: .................................................................................

2. Thông tin về cơ sở phá dỡ tàu biển

a) Tên cơ sở phá dỡ: ..................................................................................................

b) Địa chỉ cơ sở phá dỡ: .............................................................................................

3. Thông tin về Giấy phép

a) Tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ:

Tên tàu: ............................................................... Số IMO: …………………………

Loại tàu: ............................................. Trọng tải toàn phần (DWT): ………………..

b) Thời hạn hiệu lực: Từ ngày …………….. đến ngày .............................................

c) Nơi cấp: .......................................... Ngày cấp: …………………………………/.

Nơi nhận:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan (01 bản);
- UBND tỉnh, thành phố có liên quan (01 bản);
- Cục Hàng hải Việt Nam (01 bản);
- Cảng vụ Hàng hải có liên quan (01 bản);
- Doanh nghiệp đề nghị (01 bản);
- …
- Lưu: VT, ...

BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Mẫu giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm