Mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu giấy phép về việc nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu giấy phép về việc nhập khẩu văn hóa phẩm là mẫu giấy được lập ra để cho phép được nhập khẩu văn hóa phẩm. Mẫu giấy nêu rõ thông tin loại văn phảm, số lượng nhập... Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy phép về việc nhập khẩu văn hóa phẩm như sau:

BỘ/SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ....... /VHPNK

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM

Căn cứ Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số .../2012/TT-BVHTTDL ngày... tháng... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2012/NĐ-CP.

Căn cứ đề nghị của................................. tại văn bản số (hoặc đơn) .............

Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại: ............................................ Fax: ..................................................

BỘ/SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đồng ý để: ......................................................................................................

Được nhập khẩu những văn hoá phẩm theo bảng kê dưới đây

SỐ TT

LOẠI VĂN HOÁ PHẨM

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

Số vận đơn lô hàng hoặc giấy báo nhận hàng

Gửi từ: ...........................................................................................................

Đến: ...............................................................................................................

Mục đích sử dụng: .........................................................................................

............., ngày...tháng...năm....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy phép có giá trị trong 60 ngày.

Mẫu giấy phép về việc nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu giấy phép về việc nhập khẩu văn hóa phẩm

Đánh giá bài viết
1 49
Thủ tục hành chính Xem thêm