Mẫu giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

1 5

Mẫu giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ là gì? Mẫu giấy phép sao chép tranh, tượng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ là gì?

Mẫu giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc cho phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin tranh tượng danh nhân muốn sao chép...

2. Mẫu giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số......../GP-SC/.....

....., ngày..... tháng..... năm.......

GIẤY PHÉP
SAO CHÉP TRANH, TƯỢNG DANH NHÂN VĂN HÓA,
ANH HÙNG DÂN TỘC, LÃNH TỤ

Căn cứ Nghị định số......../NĐ-CP ngày tháng năm..... của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Xét đề nghị của:..........................................................................................................

(Văn bản đề nghị ngày...............................................................................................)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.... cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ:

Tên tác phẩm (bản mẫu):.............................................................................................

Tên tác giả (bản mẫu):.................................................................................................

Khuôn khổ bản sao chép:............................................................................................

Chất liệu bản sao chép:................................................................................................

Số lượng bản sao chép:................................................................................................

Tên cá nhân/tổ chức sao chép:.....................................................................................

Địa chỉ cá nhân/tổ chức sao chép:...............................................................................

Đơn vị sử dụng:...........................................................................................................

Mục đích sử dụng:.......................................................................................................

Địa điểm sử dụng:.......................................................................................................

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mẫu giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm