Mẫu giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

1 3

Mẫu giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc là gì? Mẫu giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc là gì?

Mẫu giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc là mẫu giấy được lập ra để ghi chép về việc cho phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin tổ chức trại sáng tác....

2. Mẫu giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/GP-TSTĐK

....., ngày... tháng... năm.....

GIẤY PHÉP
TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC

- Căn cứ Nghị định số......../NĐ-CP ngày... tháng... năm.... của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Xét đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc..... ngày... tháng... năm.... của.... (cơ quan/tổ chức đề nghị cấp giấy phép)..............................................

(TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP)

- Cấp cho:....................................................................................................................

Được phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc................................................................

- Chủ đề:......................................................................................................................

- Số lượng tác giả:.......................................................................................................

- Số lượng tác phẩm:...................................................................................................

- Chất liệu:...................................................................................................................

- Nguồn vốn:................................................................................................................

- Thời gian:..................................................................................................................

- Địa điểm tổ chức trại:................................................................................................

- Chủ sở hữu tác phẩm:...............................................................................................

Những điều cần lưu ý:

- Cơ quan, đơn vị tổ chức trại sáng tác điêu khắc phải thực hiện đúng nội dung giấy phép và các quy định tại Nghị định số...../NĐ-CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ.

- Giấy phép này có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Quá thời hạn trên mà không tổ chức trại sáng tác điêu khắc, phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.

Nơi nhận:
- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Mẫu giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm