Mẫu giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

1 3

Mẫu giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam là gì? Mẫu giấy phép triển lãm mỹ thuật gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam là gì?

Mẫu giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin cuộc triển lãm...

2. Mẫu giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…/GP

......., ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP
TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số............./NĐ-CP ngày... tháng... năm.... của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Xét đề nghị của:...........................................................................................................

(văn bản đề nghị ngày:...............................................................................................)

(1)..................................................... cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

- Tiêu đề triển lãm:......................................................................................................

- Đơn vị tổ chức:..........................................................................................................

- Địa điểm trưng bày:..................................................................................................

- Thời gian trưng bày:..................................................................................................

- Số lượng tác phẩm:...................................................................................................

- Số lượng tác giả:.......................................................................................................

- Giấy phép có giá trị trong thời gian 06 tháng kể từ ngày cấp.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

1 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mẫu giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

Mẫu giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm