Mẫu giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

1 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng là gì?

Mẫu giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng là mẫu giấy phép được lập ra để ghi chép về việc cho phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. Mẫu nêu rõ nội dung cho phép, thông tin tượng đài, tranh xây dựng...

2. Mẫu giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../GP-MT/....

........, ngày... tháng... năm.....

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG

- Căn cứ Nghị định số........./NĐ-CP ngày... tháng... năm..... của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

- Căn cứ công văn số:...../.... ngày..... tháng... năm..... của........ về việc đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình....................................................................................

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ...............

- Cấp giấy phép cho:..........………………………………………………………........

Xây dựng công trình.......……………………………………………………..............

- Đề tài, nội dung:.........................…………………………………………................

- Tượng: (kích thước).............………………………….…… Chất liệu:...................

- Phù điêu: (kích thước).........……………………………….. Chất liệu:....................

- Tranh hoành tráng: (kích thước).....………………………... Chất liệu:...................

- Nguồn vốn:.............................................……………………………………...........

- Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền thẩm định theo văn bản số:...................

- Diện tích mặt bằng:...................................................................................................

- Tác giả:......................................................................................................................

- Địa chỉ:........................................... Điện thoại:........................................................

- Mẫu phác thảo được Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn theo văn bản số:.................

- Đơn vị thể hiện phần mỹ thuật:.................................................................................

Những điều cần lưu ý:

- Chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định số.........../NĐ-CP ngày.... tháng... năm.... của Chính phủ.

- Giấy phép này có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký; quá thời hạn trên mà chưa khởi công công trình phải có công văn đề nghị gia hạn giấy phép.

Nơi nhận:
- Các bên liên quan;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mẫu giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm