Mẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh là gì? Mẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh là gì?

Mẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh là mẫu bản giấy phép được lập ra để cho phép về việc xuất bản tài liệu không kinh doanh. Mẫu nêu rõ nội dung xuất bản, thông tin tài liệu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN …..()
TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP ….()

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .......

......, ngày.......tháng......năm........

GIẤY PHÉP
Xuất bản tài liệu không kinh doanh

CỤC TRƯỞNG…../GIÁM ĐỐC SỞ……..

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản ngày……. tháng…….. năm……... của……………………………………………………………………………..(),

CHO PHÉP:

1. Cơ quan, tổ chức:

Được xuất bản tài liệu:

- Số trang (dung lượng): …………… Phụ bản (nếu có):

- Khuôn khổ (định dạng): cm. Số lượng in: bản

- Ngữ xuất bản:………...….............................................…………………….…..

- Tên, địa chỉ cơ sở in xuất bản phẩm/website đăng tải:

- Mã số sách quốc tế (ISBN):

- Mục đích xuất bản:

- Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành:

2. Trước khi phát hành, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải nộp lưu chiểu theo quy định tại Điều 28 Luật Xuất bản 2012.

3. Cơ quan, tổ chức được phép xuất bản phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật xuất bản; các quy định tại mục 1 và 2 giấy phép này; in đúng bản thảo có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép tại cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; không được tẩy xóa, sửa chữa hoặc chuyển nhượng giấy phép này cho tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.

Giấy phép này có giá trị trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký./.

CỤC TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mẫu giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm