Mẫu giấy ra viện

Mẫu giấy ra viện của Bộ Y tế

Mẫu giấy ra viện là mẫu giấy được các bệnh viện dùng khi người bệnh đã chữa khỏi bệnh và được ra viện. Mẫu được trưởng khoa điều trị, giám đốc bệnh viện xác nhận cho người bệnh ra viện. Mẫu ra viện mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ra viện

……………..

BV:………….

Khoa:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

MS: 01/BV-01

Số lưu trữ:………………..

Mã Y tế …../…./…./…..

GIY RA VIỆN

- Họ tên người bệnh: Tuổi: ………..Nam/Nữ….....

- Dân tộc: ………………………………….Nghề nghiệp:………………………

- Mã số BHXH/Thẻ BHYT số:………………………………………………

- Địa chỉ:………………………………………………………………………

- Vào viện lúc:………….giờ………phút, ngày……tháng……năm

- Vào viện lúc:………….giờ………phút, ngày……tháng……năm

- Chẩn đoán:………………………………………………………………………

- Phương pháp điều trị:……………………………………………………………

- Ghi chú:………………………………………………………………………

Ngày….. tháng….. năm……..

Thủ trưởng đơn vị

Ký tên, đóng du)

Ngày….. tháng….. năm……..

Trưởng khoa

Họ tên……………………………….

Mẫu giấy ra viện

Mẫu giấy ra viện

Đánh giá bài viết
1 21.360
Thủ tục hành chính Xem thêm