Mẫu số 04 - TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán, biểu mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu số 30-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

Mẫu số 04 - TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu số 04 - TT: Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Nội dung cơ bản của mẫu số 04 - TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng:

Mẫu số: 04-TT theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ..........................

Bộ phận: ........................

Mẫu số 04 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày......tháng....năm....

Số:...........................

Nợ:..........................

Có:...........................

- Họ và tên người thanh toán:..................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):.........................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

2. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

1. Chứng từ số ............ ngày ........

...................................

2. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

2. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Mẫu số: 04 - TT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị: ……....

Bộ phận: …….

Mẫu số: 04 - TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày ... tháng ... năm ...

Số: ................
Nợ: ................
Có: ................

- Họ và tên người thanh toán: ........................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ................................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

2. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

3. Chứng từ số ............ ngày ........

...................................

4. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

5. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

6. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Mẫu số 04-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:..................

Bộ phận:...............

Mẫu số 04 – TT
(Ban hành theo Thông tư số: .../2014/TT-BTC
ngày .../.../2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày .....tháng .....năm .......

Số:...................

Nợ:..................

Có:..................

- Họ và tên người thanh toán: ...................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ...........................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: .............................................

Diễn giải Số tiền
A 1
I . Số tiền tạm ứng ..........................
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết ..........................
2. Số tạm ứng kỳ này:. ..........................
- Phiếu chi số .............ngày .......... ..........................
- Phiếu chi số .............ngày ......... ..........................
- ... ..........................
II . Số tiền đã chi ..........................
1. Chứng từ số ...........ngày........... ..........................
2. ... ..........................
III . Chênh lệch ..........................
1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II ) ..........................
2. Chi quá số tạm ứng ( II - I ) ..........................

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Kế toán thanh toán
(Ký, họ tên)
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
3 18.291
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm