Mẫu giấy thi Viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu

5 3.605

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “ NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”

(Ban hành kèm quyết định 2707/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên:…………………………….………………………………………………................................................

Ngày tháng năm sinh:……………………………………….…………………………............................................

Quê quán:……………………………………………………………………………….............................................

Địa chỉ công tác, học tập hiện nay:……………………………………………………...........................................

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………….............................................

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………………………………………….............................................

2. Thông tin về thầy cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi

a. Thầy/cô giáo

Họ tên:…………………………………………………………………………………...............................................

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………….............................................

Địa chỉ công tác/học tập hiện nay:……………………………………………………............................................

Điện thoại, Email (nếu có):…………………………………………………………….............................................

b. Cơ sở giáo dục

- Tên cơ sở giáo dục:………………………………………….………………………............................................

- Địa chỉ và các thông tin liên lạc:……………………………………………………….........................................

PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI

….……………………………………………………………………………………….............................................

….……………………………………………………………………………………….............................................

….……………………………………………………………………………………….............................................

….……………………………………………………………………………………….............................................

….……………………………………………………………………………………….............................................

….……………………………………………………………………………………….............................................

….……………………………………………………………………………………….............................................

Đánh giá bài viết
5 3.605
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm