Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là mẫu đơn được các công ty, doanh nghiệp dùng nhiều nhất khi các doanh nghiệp, công ty đó muốn ủy quyền cho kế toán hay người nhận quyết định đi giao dịch tại ngân hàng. Đây là mẫu đơn không thể thiếu và có giá trị pháp lý cao. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng sau đây, biểu mẫu này phục vụ cho cả nhu cầu công việc và học tập, tùy vào mục đích của từng cá nhân, doanh nghiệp.

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền cho luật sư

Cách đổi mật khẩu Internet Banking Vietcombank

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàngGiấy ủy quyền giao dịch ngân hàng mới nhất

Nội dung chi tiết của mẫu Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng, mời các bạn tham khảo:

GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân Hàng ..................................................................................................

Tôi tên: ......................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số:.........................Ngày cấp:........................Nơi cấp:.........................

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh..............................................................................

Giấy phép ĐKKD số:...................................Ngày cấp:.........................Nơi cấp:............

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

1/ ..............................................................................3/..............................................

2/ ..............................................................................4/..............................................

Mở tại Ngân hàng ........................................................................................................

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ......................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số:.......................................Ngày cấp:........................Nơi cấp:............

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao
dịch là: ................................................................

............................................................................

2. [ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần
giao dịch là: ..........................................................

3. [ ] Nội dung ủy quyền khác: ..........................

..............................................................................

..............................................................................

Thời hạn: Từ ngày:.................đến ngày..............

Từ ngày:..............đến khi có văn bản khác thay thế.

B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU

1. [ ] Được rút gốc

2. [ ] Chỉ được rút lãi

3. [ ] Được rút gốc và lãi

Thời hạn: Từ ngày:............đến ngày................

Từ ngày:.............đến khi có văn bản khác thay thế.

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:

1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.

2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày............tháng..........năm ...............

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận Ngân hàng

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
2 80.003
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm