Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

3 139.425

Mẫu giấy ủy quyền công ty

Mẫu giấy ủy quyền công ty (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là biểu mẫu sử dụng khi cá nhân thay mặt công ty/doanh nghiệp đến làm việc với cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước khác. Mời các bạn tham khảo mẫu giấy ủy quyền công ty dưới đây.

Mẫu giấy ủy quyền của công ty

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) 
Mẫu giấy ủy quyền

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ---------

........., ngày ..... tháng ..... năm ..........

GIẤY ỦY QUYỀN

I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ tên: ......................................................................................................................

Ngày sinh: .................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................

Số CMND: ................................................... Cấp ngày: .............................................

Tại: ...........................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

Đơn vị: ......................................................................................................................

Mã số thuế: ................................................................................................................

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên: .......................................................................................................................

Ngày sinh: ..................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

Số CMND: ................................................... Cấp ngày: ..............................................

Tại: ............................................................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký biên bản vi phạm pháp luật về thuế do .......................................... lập.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày .................................. đến ngày ....................................

Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Lưu ý: - Đính kèm CMND bản chính và bản photo của người nhận ủy quyền.
      - Đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo.
      - Thời hạn ủy quyền được quy định tại khoản 2 Điều 152 của Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

Đánh giá bài viết
3 139.425
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm