Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền

1 4

Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền là gì? Mẫu đơn được trình bày như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền là gì?

Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền là mẫu giấy ủy quyền được lập ra để ghi chép về việc ủy quyền nhận hộ tiền. Mẫu đơn nêu rõ nội dung ủy quyền, người được ủy quyền...

2. Mẫu giấy ủy quyền về việc nhận hộ tiền

CÔNG TY …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: …………

…………., ngày …. tháng …. năm 201…

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên,

Bên ủy quyền (Bên A):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG …………………..………………..

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….……..

– Đại diện: Ông ………………………………………………………………………

– Chức vụ: ………………………………………………………………..…….…….

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

Bên được ủy quyền (Bên B):

– Ông: ………………...….CMND số: ……………… Chức vụ: ……………………

– Ông: ………………...….CMND số: ……………… Chức vụ: ……………………

Các Bên đồng ý lập Giấy ủy quyền này theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

1. Mục đích ủy quyền: Nhận lại số tiền từ ông …………………………………

2. Bên B có quyền thay mặt Bên A trực tiếp nhận từ khách hàng số tiền …………………………………………….. thông qua chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.

3. Số tiền nêu tại khoản 1 phải là Đồng Việt Nam và là cố định.

4. Việc giao nhận tiền đặt cọc nêu tại Khoản 1 Điều này phải theo đúng trình tự quy định, Bên B phải lập thành văn bản xác nhận.

Điều 2:Thù lao ủy quyền

Việc ủy quyền giữa các Bên không có thù lao.

Điều 3:Hiệu lực ủy quyền

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết.

2. Giấy ủy quyền này sẽ hết hiệu lực tại một thời điểm theo quyết định đơn phương của Bên A.

Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền

Mẫu giấy ủy quyền nhận hộ tiền

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Thủ tục hành chính Xem thêm