Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính được sử dụng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân để bộ phận kế toán thay mặt nhân viên thực hiện quyết toán thuế.

1. Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế

Theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ có cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công mới được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp) quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm,

Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp 3: Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp….

Lưu ý:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập…

- Ngoài ra, những cá nhân không có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà có thu nhập chịu thuế nếu không tự mình quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức hợp đồng dân sự theo mẫu hợp đồng sau đây: Mẫu hợp đồng ủy quyền.

2. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất
Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp:

  • Cá nhân có thu nhập tại một nơi duy nhất trong năm.
  • Có thu nhập tại một đơn vị đồng thời có thu nhập vãng lai ở đơn vị khác nhưng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 10 triệu và phải có chứng từ khấu từ thuế.

Nội dung cụ thể của Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được trình bày cụ thể và chi tiết để các bạn tham khảo dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
92/2015/TT-BTC
ngày15/6/2015
của Bộ Tài chính)

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm....................

Tên tôi là:…………….......……….. Quốc tịch:…........................………..…………..........

Mã số thuế: …………………………..............................................……..........

Năm ...........................tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị............................

Năm ...........................tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị............................ và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty/đơn vị ...............................(Mã số thuế ....................) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.................., ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1 - Ghi chính xác họ tên và quốc tịch cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

2 - Mã số thuế: Cá nhân ghi chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân.

Những ai không nhớ mã số thuế có thể tra cứu tại:

- Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế cá nhân

- Hoặc: https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

3 - Tích vào ô vuông nếu chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty cần ủy quyền.

4 - Năm 2019 nếu có chịu thuế tại đơn vị khác (với người lao động có từ 02 nơi làm việc trở lên) và cam kết là đơn vị đó đã khấu trừ thuế.

Trên thực tế, kế toán doanh nghiệp sẽ in mẫu giấy ủy quyền và phát cho nhân viên trong công ty để thực hiện việc ủy quyền quyết toán thuế. Người lao đông có nhiệm vụ ghi rõ họ tên, tra cứu và điền chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân và tích vào ô vuông.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu

Đánh giá bài viết
8 34.066
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm