Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

7 33.399

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính được sử dụng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân để bộ phận kế toán thay mặt nhân viên thực hiện quyết toán thuế. Mời bạn đọc tải Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN để xem nội dung chi tiết và cụ thể.

Giấy ủy quyền ký giấy tờ

Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Giấy ủy quyền đòi nợ/thu hồi nợ

Hiện nay, đang là thời điểm quyết toán thuế của các công ty, với các bạn kế toán nếu thấy có nhiều thắc mắc, chưa hiểu rõ về thủ tục Quyết toán thuế thì các bạn nên tham khảo một số tài liệu dưới đây, có thể giải quyết được những vấn đề của mình. Hạn cuối cùng nộp Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân là 20/4/2016.

Quyết toán thuế cần chuẩn bị những sổ sách gì?

Các bước đơn giản quyết toán thuế

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất như sau:

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất
Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp:

  • Cá nhân có thu nhập tại một nơi duy nhất trong năm.
  • Có thu nhập tại một đơn vị đồng thời có thu nhập vãng lai ở đơn vị khác nhưng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 10 triệu và phải có chứng từ khấu từ thuế.

Nội dung cụ thể của Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được trình bày cụ thể và chi tiết để các bạn tham khảo dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
92/2015/TT-BTC 
ngày15/6/2015
của Bộ Tài chính)

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm....................

Tên tôi là:…………………...................……….. Quốc tịch:…........................………..…………..........

Mã số thuế: ……………………………………………………..............................................……..........

Năm ...........................tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị............................

Năm ...........................tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị............................ và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty/đơn vị ...............................(Mã số thuế ....................) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.................., ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
7 33.399
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm