Mẫu giấy xác nhận đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mẫu giấy xác nhận đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm là gì? Mẫu giấy xác nhận đăng ký, đăng ký lại gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm là gì?

Mẫu giấy xác nhận đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, thông tin đăng ký, đăng ký lại... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu giấy xác nhận đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN QLNN (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số:..…..

..…, ngày....... tháng....... năm........

GIẤY XÁC NHẬN
Đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

CỤC TRƯỞNG…/GIÁM ĐỐC SỞ…

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn đề nghị đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm của………………………ngày…..tháng……năm……………,

XÁC NHẬN:

1. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm:…………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………..….…..

- Số điện thoại: ....................................Email:………………………………….…...

- Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số thuế: ……………………………………………

Đã đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Cục Xuất bản, In và Phát hành/Sở ở trung ương và địa phương……………..…………………………...

Các chi nhánh, Văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh gồm (nếu có):

- Chi nhánh:

Số lượng chi nhánh:

Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh:

- Địa điểm kinh doanh:

Số lượng địa điểm:

Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm:

2. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm của…………………………… phải thực tuân thủ quy định tại các Điều 36 và 37 Luật xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cơ sở phát hành XBP;

- Cục XBIPH (để b/c);(4)

- Sở (để biết);(5)

- Lưu: VT,…

CỤC TRƯỞNG/ GIÁM ĐỐC
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mẫu giấy xác nhận đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm