Mẫu giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Mẫu giấy xác nhận về việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Mẫu giấy xác nhận về việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Mẫu được ban hành theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận về việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu như sau:

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../ XN-1

……, ngày … tháng … năm ….

GIẤY XÁC NHẬN

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ Nghị định số:...../2018/NĐ-CP ngày ...... tháng ...... năm .......... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Xét đơn đề nghị đăng ký máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu ngày ...... tháng ...... năm ..........của .............

XÁC NHẬN:

1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng máy:

- Địa chỉ: ..................................................................................................

- Số điện thoại: .............................. Fax: ................... Email: .................

- Số ................. ngày ...... tháng ...... năm ..........nơi cấp CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân ...........

Đã đăng ký sử dụng máy: ......................................................................

Tên máy: ...................................... Tên hãng: ........................................

Model: .....................................................................................................

Số định danh máy (số máy): ...................................................................

Nước sản xuất: ................................ Năm sản xuất: ..............................

Đặc tính kỹ thuật, công nghệ: .................................................................

Khuôn khổ bản in, photo lớn nhất: ..........................................................

Được nhập khẩu theo giấy phép: số: ngày... tháng ..... năm ..... của .....

2. Mục đích sử dụng: ..............................................................................

3. Địa chỉ đặt máy: ..................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận về việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Mẫu giấy xác nhận về việc đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Đánh giá bài viết
1 135
Thủ tục hành chính Xem thêm