Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Mẫu giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm ….….

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: ......................... Fax:

Email: .... Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày …… tháng …… năm ……….. đến ngày...... tháng ...... năm …………

Lý do tạm ngừng:

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- …………….;
- Lưu: .....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
Thủ tục hành chính Xem thêm