Giấy xác nhận hạnh kiểm chuẩn

26 183.262

Giấy xác nhận hạnh kiểm chuẩn - Giấy xác nhận hạnh kiểm uber

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm hay đơn xin xác nhận hạnh kiểm được sử dụng trong việc bạn muốn chứng minh, xác nhận hạnh kiểm cá nhân tại công an địa phương, có chấp nhận pháp luật hoặc có tiền án tiền sự ở địa phương hay không.... Khi cần xác nhận hạnh kiểm để làm hồ sơ đi làm hoặc học tập thì bạn cần phải làm đơn xin xác nhận hạnh kiểm tại công an địa phương. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm ở địa phương tại đây.

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm ở địa phương

Mấu giấy xác nhận hạnh kiểm
Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm ở địa phương như sau:

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

           Kính gửi:

 

Công an Phường (Xã): .....................

Quận (Huyện): .................................

Tôi đứng tên dưới đây là:.............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Nơi sinh:.....................................................................................................................

Quê quán:.......................................................................Dân tộc:................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

Địa chỉ tạm trú:............................................................................................................

Số CMND / Hộ chiếu:...................................................................................................

Cấp ngày:..........................................................Tại:....................................................

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương..........

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ............................

 

Ngày........... tháng..........năm 200......

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

            Kính gửi:

 

Công an Phường (Xã): ....................

Quận (Huyện): ................................

Tôi tên là: ....................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

Nơi sinh: .....................................................................................................................

Nguyên quán: .............................................. Dân tộc: ..................................................

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ............................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ......................... Cấp ngày: ....................... Tại: .............................

Kính mong Công an phường (xã) xác nhận về hạnh kiểm của tôi: từ trước đến nay bản thân tôi không có vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự, cũng như không có vi phạm về an ninh trật tự tại địa phương.

Lý do để bổ túc hồ sơ: xin việc làm.

  ................., ngày......tháng.......năm.......
Xác nhận của công an
Phường (Xã): ..................Quận (Huyện): .....................
Kính đơn

Mẫu 3: Đơn xin xác nhận hạnh kiểm uber

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

             Kính gửi:

 

Công An Phường (Xã) ......................................

Quận (Huyện) ..................................................

Thành Phố (Tỉnh) .............................................

Tôi tên là ....................................................... sinh ngày .......... tháng ......... năm .........

Giấy CMND số .......................................... cấp tại Công An ....................................... ngày ......... tháng ...... năm .............

Hộ khẩu thường trú (tạm trú) tại ......................................................................................

Nay tôi viết đơn này, xin được chứng nhận trong quá trình sống tại địa phương, bản thân không vi phạm bất cứ quy định gì.

Lí do: .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ............., ngày....tháng....năm.....
XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN NGƯỜI KHAI KÍ TÊN
Đánh giá bài viết
26 183.262
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm