Mẫu giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học

1 2.451

Mẫu giấy chứng nhận HTCT tiểu học

 

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học là giấy xác nhận đã học xong chương trình, giấy xác nhận học sinh tiểu học. Trong bài viết này, VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

Mẫu biên bản xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

PHÒNG GD & ĐT ..................

TRƯỜNG TH .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................

Xác nhận em: ................

Sinh ngày: .../.../...

Nơi sinh: ..............................................................................

Đã hoàn thành chương trình tiểu học – Năm học 20... 20...

..............., ngày ... tháng ... năm 20...

Hiệu Trưởng    

 

Đánh giá bài viết
1 2.451
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm