Mẫu giấy xác nhận kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

1 41

Mẫu giấy xác nhận về kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu giấy xác nhận về kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, người được xác nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận về kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

GIẤY XÁC NHẬN
Kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

1. Tên cơ sở tổ chức thi .…………….……………………….…………….………………

Địa chỉ: .…………….……………………….…………….………….……………….....……

2. Xác nhận Ông/Bà: .…………….……………………….……………………………..….

3. Ngày, tháng, năm sinh: .…………….……………………….…………….…………….

4. Chỗ ở hiện nay: .…………….……………………….……………....…………………..

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .…………….……………………...……….…………

6. Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ……….………

Ngày cấp: .…………….………………………Nơi cấp: .……………....………………….

7. Điện thoại: .………….…………… Email (nếu có): .…………….……………………..

8. Văn bằng chuyên môn: .…………….…………..….…………….………………………

9. Đã dự thi cấp Chứng chỉ hành nghề dược do cơ sở tổ chức thi: ………………...…

- Nội dung thi: .……………………….…………….………………………………………...

- Kết quả: .…………..………….…………….………………………………………….......

 

..............., ngày...tháng...năm...

 

Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Mẫu giấy xác nhận về kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu giấy xác nhận về kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

Đánh giá bài viết
1 41
Thủ tục hành chính Xem thêm