Mẫu giấy xác nhận khuyết tật

Mẫu giấy xác nhận khuyết tật mới nhất

Mẫu giấy xác nhận khuyết tật được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT. Giấy này sẽ hỗ trợ người khuyết tật trong việc hòa nhập cộng đồng cũng như thụ hưởng các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy xác nhận khuyết tật như sau:

Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012)

ỦY BAN NHÂN DÂN
……………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT

Số hiệu: …………..

Họ và tên: …………………………………………………………………………...

Ngày sinh: …………………………………………………………………………..

Giới tính: ……………………………………………………………………………

Nơi ĐKHK thường trú: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Dạng khuyết tật: ……………………………………………………………………

Mức độ khuyết tật: ………………………………………………………………….

 

Ngày tháng năm

TM.UBND

Chủ tịch

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) 

Mẫu giấy xác nhận khuyết tật

Mẫu giấy xác nhận khuyết tật

Đánh giá bài viết
1 5.340
Thủ tục hành chính Xem thêm