Mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

1 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì?

Mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về nội dung quảng cáo thuốc thú y. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, nội dung quảng cáo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO
THUỐC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

(Địa danh), ngày.... tháng.... năm....

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC THÚ Y

Số: /20.../XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan có thẩm quyền

(Tên cơ quan có thẩm quyền)................. xác nhận:

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:.............................. Fax:............................. E-mail:

Có nội dung quảng cáo (1) các thuốc thú y trong bảng dưới đây phù hợp với quy định hiện hành.

TT

Tên thuốc thú y

Giấy chứng nhận lưu hành

Phương tiện quảng cáo

1

 

 

 

2

 

 

 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thuốc thú y đúng nội dung đã được xác nhận.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1). Nội dung quảng cáo được đính kèm Giấy xác nhận này.

Mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Mẫu giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm