Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán kiểm toán

1 23

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán kiểm toán là gì? Giấy xác nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. 

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán kiểm toán là gì?

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán kiểm toán là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về thời gian công tác thực tế của cá nhân về tài chính, kế toán kiểm toán. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin được xác nhận...

2. Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán kiểm toán

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN CÔNG TÁC THỰC TẾ VỀ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Kính gửi: (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đã công tác):

1. Họ và tên:......................................................; Nam/Nữ:...................................

2. Năm sinh:..........................................................................................................

3. Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số......... Cấp ngày..../.../.... Tại....

4. Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:.......................................................................

5. Nơi ở hiện nay:..................................................................................................

Đề nghị (tên cơ quan, tổ chức, đơn vị)....................... xác nhận quá trình thực tế làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán tại đơn vị như sau:

Từ tháng... đến tháng

Chức danh, chức vụ

Số tháng thực tế làm về công tác tài chính, kế toán, kiểm toán

A

B

C

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

......, ngày.... tháng... năm....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán kiểm toán

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán kiểm toán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm