Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ

1 5

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ là gì? Mẫu hóa đơn điện tử gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ là gì?

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc thông tin hóa đơn giá trị gia tăng. Mẫu được dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ. Mẫu nêu rõ thông tin người mua người bán, số tiền hóa đơn...

2. Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

 

Ký hiệu: 1K22DAA

Số: 6830

Ngày 04 tháng 10 năm 2022

Tên người bán:………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………….…………………...…………….

Điện thoại:................................................. Số tài khoản..................................................

Tên người mua...............................................................

Mã số thuế:……………………………………………………………….…………….

Địa chỉ ..........................................................................

Hình thức thanh toán:................................Số tài khoản…………..… Đồng tiền thanh toán USD

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế suất

Thành tiền chưa có thuế GTGT

Tiền thuế GTGT

Thành tiền có thuế GTGT

Tỷ giá (USD/ VND)

1

2

3

4

5

6

7=4x5

8 = 6x7

9 = 7+8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền chưa có thuế GTGT: …………....

Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất: ………

Tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT: ………......

Số tiền viết bằng chữ:........................................................

Người mua hàng
Chữ ký số (nếu có)

Người bán hàng
(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ

Mẫu hóa đơn điện tử GTGT dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm