Mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp

Mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp là gì? Mẫu bản hợp đồng bán tín phiếu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp là gì?

Mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về ký kết hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp. Mẫu nêu rõ nội dung ký kết, thông tin hợp đồng bán tín phiếu, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên...

2. Mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

HỢP ĐỒNG BÁN TÍN PHIẾU KHO BẠC TRỰC TIẾP
CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Số: ... /HĐ

- Căn cứ Luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước;

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-TTg ngày .../.../ của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trực tiếp tín phiếu kho bạc cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số .../QĐ-NHNN ngày .../.../../ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mua trực tiếp tín phiếu kho bạc.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm..., tại...

Chúng tôi gồm:

I. Bộ Tài chính:

- Tên tổ chức phát hành: Bộ Tài chính

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

II. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước)

- Tên tổ chức mua tín phiếu: Ngân hàng Nhà nước

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

- Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ)

Sau khi thống nhất, hai bên cùng ký kết Hợp đồng mua bán tín phiếu với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các điều khoản, điều kiện của tín phiếu:

1. Mã tín phiếu (nếu có):

2. Khối lượng tín phiếu:

3. Lãi suất tín phiếu:

4. Kỳ hạn tín phiếu:

5. Hình thức tín phiếu:

6. Giá bán tín phiếu:

7. Ngày phát hành tín phiếu:

8. Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu:

9. Ngày đáo hạn tín phiếu:

10. Thông tin về tài khoản nhận tiền mua tín phiếu:

11. Thông tin về tài khoản nhận tiền thanh toán tín phiếu đáo hạn:

12. Thông tin về việc đăng ký, lưu ký niêm yết tín phiếu (nếu có):

Điều 2. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chuyển tiền mua tín phiếu theo Hợp đồng vào tài khoản nhận tiền mua tín phiếu đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

Bộ Tài chính có trách nhiệm thanh toán tín phiếu đến hạn đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Hợp đồng này được lập 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BỘ TÀI CHÍNH
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp

Mẫu hợp đồng bán tín phiếu trực tiếp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 54
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm