Mẫu hợp đồng cho tặng cổ phần

1 105

Mẫu hợp đồng cho tặng cổ phần mới nhất

Mẫu hợp đồng cho tặng cổ phần là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc tặng cho cổ phần giữa các cá nhân. Mẫu ghi rõ thông tin 2 bên tặng và bên nhận. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung của Mẫu hợp đồng cho tặng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CỔ PHẦN

Tại Phòng Công chứng số..... thành phố.......... (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi Bên A):

Nếu nhân thì:

Ông (Bà): ...........................................................................

Sinh ngày: ..........................................................................

Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày …….................... tại .....................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Nếu tổ chức thì:

Tên tổ chức: .........................................................................…………………………………….

Trụ sở: .........................................................................…………………………………………..

Giấy CNĐT/ĐKKD:.................ngày........tháng.......năm............ do..................cấp.

Số Fax:.......................................... Số điện thoại: ........................................…………………….

Họ và tên người đại diện: ........................................……………………………………………..

Chức vụ: .......................................………………………………………………………………..

Sinh ngày:.........................................…………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ....................................... cấp ngày ......................... tại .....................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ngày.......... do ....................lập.

Bên được tặng cho (sau đây gọi Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho tài sản với các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Tài sản tặng cho

(Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản tặng cho và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với tài sản tặng cho.)

Bên A hiện nắm giữ …………….cổ phần (bằng chữ:…………………..cổ phần) trong công ty…………………………(“Công ty”). Thông tin cụ thể như sau:

 • Tên chứng khoán: ………………………………., cổ phiếu …………………………
 • Mã chứng khoán: ……………………………………….
 • Số lượng cổ phần được tặng:……………………………
 • Mệnh giá:………………………………………………..

Tổng giá trị hợp đồng:…………………………………………..

Bằng hợp đồng này, bên A đồng ý tặng cho số cổ phần trên cho bên B theo các điều khoản sau đây.

Điều 2. Điều kiện tặng cho

Bên A đồng ý tặng cho Bên B tài sản nêu tại Điều 1 với điều kiện (nếu có):

Điều 3. Giao đăng quyền sở hữu cổ phần

Bên A có nghĩa vụ giao số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng cùng giấy tờ về quyền sở hữu cổ phần cho bên B vào thời điểm do hai bên thỏa thuận. Không có sự chứng kiến của Công chứng viên.

Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu cổ phần tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Việc nộp thuế lệ phí

Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho cổ phần theo Hợp đồng này do Bên..... chịu trách nhiệm nộp.

Điều 6. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân, về tài sản tặng cho ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp duy nhất của Bên A;
 • Tại thời điểm giao kết Hợp đồng, số cổ phần nói trên không đem hứa bán, tặng cho hoặc được đặt cọc để mua, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo để thi hành án, không bị dịch chuyển bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bị hạn chế dịch chuyển; không tham gia vào bất cứ giao dịch nào khác;
 • Đã thông báo rõ với bên B về những ưu điểm, hạn chế và các quyền của số cổ phần là đối tượng của giao dịch này
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Cáccam đoan khác...

2. Bên B cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về số cổ phần trên;
 • Bên B đồng ý nhận số cổ phần trên;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thựchiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Các cam đoan khác...

Điều 8. Điều khoản khác

Ngoài việc tuân thủ các quy định trên, các bên tham gia hợp đồng này còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật hợp đồng nói chung và hợp đồng tặng cho nói riêng.

Hai bên thống nhất việc vô hiệu của một hoặc một vài nội dung hay điều khoản trong hợp đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực các phần còn lại của hợp đồng này.

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hợp đồng có hiệu lực từ:.....................................................

BÊN A                                    BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)                    (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng cho tặng cổ phần

Mẫu hợp đồng cho tặng cổ phần

Đánh giá bài viết
1 105
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm