Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội

1 23

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội là gì? Mẫu bản hợp đồng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội là gì?

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc ký kết cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung của bản hợp đồng, thông tin dịch vụ trợ giúp xã hội...

2. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../HĐ-….

……., ngàythángnăm 20…

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Chăm sóc, trợ giúp đối tượng tại ………………….(tên cơ sở)

Căn cứ Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày...tháng...năm... của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm 20..., tại ……………………………., chúng tôi gồm có:

A. Đại diện (Tên cơ sở), Bên A:

1. Ông/bà ..................................................................................................... Giám đốc

2. Ông/bà ....................................................................…...............................................

3. Ông/bà ................................................................….......…..........................................

Địa chỉ: ......................................................................….................................................

B. Đại diện cho đối tượng, Bên B:

1. Ông/bà ………………………………………..là........................................................

2. Ông/bà ………………………………………..là........................................................

Địa chỉ: .....................................................…...................................................................

Hai bên đã cùng nhau trao đổi thảo luận về việc ký kết hợp đồng chăm sóc, trợ giúp đối tượng với những điều khoản sau:

Điều 1. Trách nhiệm của (Tên cơ sở) …………………………… tiếp nhận chăm sóc, trợ giúp ông/bà/cháu:

(Có hồ sơ cá nhân, giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh kèm theo)

Ông/bà được phân đến ở tại: Phòng …………….. nhà ……………. (hoặc tổ, nhóm ………………………………………………………………………………..)

Mức sinh hoạt phí .......................................................................... đ/ngày (hoặc tháng)

Điều 2. Trách nhiệm của đối tượng: Trong thời gian sóng tại …………………..ông/bà phải tuân thủ các nội quy, quy định của cơ sở và tích cực hòa nhập, tham gia các hoạt động chung của cơ sở.

Điều 3. Thời hạn hợp đồng và kinh phí:

1. Thời hạn hợp đồng:

Từ ngày tháng .... năm .... đến ngày .... tháng năm ………

2. Kinh phí:

Bên B có trách nhiệm đóng kinh phí cho bên A theo thỏa thuận giữa hai bên là ………………………………………………………………………………………..

đồng/tháng. Thời gian đóng ……………/lần, lần thứ nhất được thực hiện ngay sau ký Hợp đồng này (chuyển khoản hoặc tiền mặt).

Hợp đồng này được làm thành 04 bản, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC CƠ SỞ TGXH
(Ký, đóng dấu)

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm