Mẫu hợp đồng đặt cọc

4 18.829

Mẫu hợp đồng đặt cọc mới nhất

Hợp đồng đặt cọc là mẫu hợp đồng được sử dụng rộng rãi và phổ biến hiện nay. VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng đặt cọc mới nhất hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):......................................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .......................cấp ngày...........................tại.......................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):............

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :.............................................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...........................cấp ngày............................tại..................................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

Cùng vợ là bà:...............................................................................................................................

Sinh ngày:......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .............................cấp ngày............................tại.................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:..........................................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..............................cấp ngày..............................tại.............................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:......................................................................................................................................

Sinh ngày:......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...............................cấp ngày................................tại...........................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:...............................................................................................................

Sinh ngày:......................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..............................cấp ngày................................tại............................

Hộ khẩu thường trú:..............................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………ngày ………….do ………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:....................................................................................................................................

Trụ sở:.............................................................................................................................................

Quyết định thành lập số:..................... ngày..... tháng..... năm.......do................ cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................ngày....................tháng.............. năm...........do ................cấp.

Số Fax:.......................................... Số điện thoại:......................................................

Họ và tên người đại diện:...................................................................................................................

Chức vụ:.............................................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .......................................cấp ngày.................................... tại.......................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………...........ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4 18.829
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu hợp đồng đặt cọc để xem.
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm