Mẫu hợp đồng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu hơp đồng huấn luyện

Mẫu hơp đồng huấn luyện là mẫu bản hợp đồng được lập ra để thỏa thuận về các điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, những điều khoản thỏa thuận của hai bên... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu hơp đồng huấn luyện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN

Số: ......../20……… /HĐHL

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ huấn luyện cho người lao động làm việc ở khu vực không có hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hôm nay, ngày...tháng...năm..., tại…………………………….. chúng tôi gồm:

Bên A: (Tên cơ quan LĐTBXH)

- Địa chỉ: ………………………………….. Điện thoại: …………………………………

- Người đại diện: ………………………………….., chức vụ: ………………………….

Bên B: (tên tổ chức huấn luyện)

- Địa chỉ: ………………………………….., ĐT: ………………………………………...

- Người đại diện: ………………………………….., chức vụ:………………………….

- Tài khoản số: ………………………………….., tại ngân hàng ……………………..

Sau khi kiểm tra năng lực và điều kiện tổ chức huấn luyện của Bên B, hai bên cùng thống nhất thỏa thuận ký Hợp đồng huấn luyện gồm các điều khoản sau:

Điều I: Hai bên phối hợp tổ chức mở lớp huấn luyện (tên chuyên đề huấn luyện) như sau:

Địa chỉ tổ chức huấn luyện: ………………………………….......................................

Thời gian huấn luyện: ………….giờ,

Ngày bắt đầu huấn luyện: ..../..../.... Dự kiến kết thúc .../.../...

Số người tham dự huấn luyện dự kiến: người

Điều II: Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm bên A:

- Kiểm tra lớp huấn luyện và giám sát việc kiểm tra, sát hạch khi kết thúc.

- Thanh toán kinh phí hợp đồng cho bên B.

- Tạm ứng 50% học phí cho bên B để tổ chức huấn luyện;

Trách nhiệm bên B:

- Tuyển sinh và cung cấp danh sách người tham dự huấn luyện cho bên A theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí lớp huấn luyện và thực hiện chi phí theo đúng quy định.

- Tổ chức huấn luyện, quản lý lớp và người tham dự theo đúng chương trình, kế hoạch huấn luyện.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch và cấp thẻ an toàn cho người tham dự huấn luyện đạt kết quả theo yêu cầu.

Điều III: Kinh phí hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là …………………… đồng (bằng chữ…………………………đồng)

Kinh phí bên A tạm ứng cho bên B là:………………………………….. đồng.

Bằng chữ:

Điều IV: Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung, yêu cầu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất giải quyết.

Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hơp đồng huấn luyện

Mẫu hơp đồng huấn luyện

Đánh giá bài viết
1 589
Thủ tục hành chính Xem thêm