Mẫu hợp đồng kinh tế khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

1 2.038

Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Mẫu hợp đồng kinh tế khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình gồm các nội dung chính: căn cứ để ký kết hợp đồng, các bên ký hợp đồng và các điều khoản ký kết. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng kinh tế khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Mời các bạn tham khảo bản text Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20....

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Về việc: Khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Số: .......... /HĐTV

Công trình: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ qui hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía ............

Địa điểm: Phường ............... xã ............... – TX ............... – ...............

I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4
 • Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11;
 • Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
 • Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2007 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ vào chức năng hoạt động của các bên;
 • Hôm nay, ngày  tháng  năm 20.... tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng........., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

II. Các bên ký hợp đồng:

1. Bên giao thầu (gọi tắt là bên A):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI .....

Đại diện: Ông/bà ............................................................. Chức vụ: ........................................

Địa chỉ: Số .......... phường ............................, quận ............................, Tp ............................

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):

Đại diện: Ông/bà .............................................................. Chức vụ: .......................................

Địa chỉ: Số .......... phường ............................, quận ............................, Tp ............................

Điện thoại: ...............................................................................................................................

Số tài khoản: .................................................. Tại ngân hàng ................................................

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

ĐIỀU 1. Luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng:

1.1. Luật áp dụng: Hợp đồng chịu sự điều tiết của Luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.2: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.

ĐIỀU 2. Loại tiền thanh toán: Loại tiền thanh toán là tiền Việt Nam. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

ĐIỀU 3. Nội dung công việc phải thực hiện:

3.1. Nội dung công việc:

Bên A giao cho bên B thực hiện công việc: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ qui hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Nam
Sản phẩm Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình về địa hình và địa chất - dự toán, phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

3.2. Phạm vi công việc:

Phạm vi công việc của Bên B bao gồm các công việc sau:

*  Khảo sát địa hình.

 • Lập lưới đường chuyền hạng IV địa hình cấp IV: 04 điểm.
 • Lập lưới đường chuyền cấp II địa hình cấp IV: 20 điểm.
 • Thuỷ chuẩn hạng IV địa hình cấp IV: 15 Km.
 • Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. Đồng mức 0,5m địa hìnhnh cấp IV (Khối lượng đó bao gồm cả phạm vi nghiên cứu) 60 ha.
Đánh giá bài viết
1 2.038
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm