Mẫu hợp đồng thuê tài sản

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tại Văn phòng Công chứng …….

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):..........................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...........................

tại........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):.................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ....................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...............................

tại..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

Cùng vợ là bà: ....................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................tại................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ....................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày..................................................

tại............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu hợp đồng thuê tài sản để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý