Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

18 52.347

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô du lịch

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, được VnDoc cập nhật và tổng hợp gửi đến các bạn. Mẫu Hợp đồng cho thuê xe ô tô mới nhất áp dụng linh hoạt được trong nhiều trường hợp làm việc cụ thể và yêu cầu khác nhau. Mời các bạn tham khảo và nghiên cứu.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô

Hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy

Hợp đồng mua bán xe

Mời các bạn xem bản hợp đồng thuê xe ô tô dưới đây:

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), [Địa điểm các bạn có thể thay đổi linh hoạt] chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Tên tổ chức: ...............................................................................................................

Trụ sở: .......................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ...............................ngày....... tháng...... năm .......do ....................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................ngày........ tháng....... năm ......do........ cấp.

Số Fax: .......................................Số điện thoại: ...........................................................

Họ và tên người đại diện: .............................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................

Sinh ngày: ...................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................cấp ngày .................tại .......................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………ngày ………….do ………..lập.

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

Tên tổ chức: ..............................................................................................................

Trụ sở: ......................................................................................................................

Quyết định thành lập số: ....................ngày....... tháng...... năm ......do ..................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................ngày........ tháng....... năm ......do........ cấp.

Số Fax: ............................................Số điện thoại: ...................................................

Họ và tên người đại diện: ...........................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

Sinh ngày: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...........................cấp ngày .......................tại ......................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………ngày ………….do ………..lập.

Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê một chiếc xe ôtô (sau đây gọi tắc là "tài sản thuê") với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1
ĐẶC ĐIỂM, TÌNH TRẠNG XE

Mô tả cụ thể các chi tiết về nhãn hiệu, đời xe, màu sơn, biển số, số km hiện tại, và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng, của Bên A

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ĐIỀU 2
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê nêu trên là .............................., kể từ ngày...........................................

ĐIỀU 3
MỤC ĐÍCH THUÊ

Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích:.......................................................

..................................................................................................................................

ĐIỀU 4
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê tài sản nêu trên là:.........................................................................................

(bằng chữ .................................................................................................................)

2. Phương thức thanh toán như sau:..........................................................................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ

Ghi rõ các thỏa thuận về việc giao, trả tài sản thuê, các yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu trị giá tài sản thuê bị giảm sút (nếu có); địa điểm trả tài sản thuê nếu tài sản thuê; các điều kiện nếu Bên B chậm trả tài sản thuê...

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

ĐIỀU 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;

b) Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;

c) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;

d) Các thỏa thuận khác ...

2. Bên A có quyền sau đây:

a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

b) Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

- Không trả tiền thuê trong 3 tháng liên tiếp;

- Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;

- Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;

- Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

d) Các thỏa thuận khác ...

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
18 52.347
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm