Mẫu hợp đồng tuyển lao động

2 5.388

Mẫu hợp đồng cung ứng lao động

Mẫu hợp đồng tuyển lao động là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, thời gian và phương thức tuyển lao động... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cung ứng lao động tại đây.

Mẫu hợp đồng tuyển lao động

Mẫu hợp đồng tuyển lao động

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng tuyển lao động như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HOẶC HỢP ĐỒNG TUYỀN LAO ĐỘNG

- Căn cứ Bộ luật Lao động Nước 2012;

- Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

- Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Hôm nay, ngày tháng năm........, tại......................................... chúng tôi gồm:

Bên A: Tên Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) có nhu cầu tuyển dụng/được cung ứng lao động:

- Đại diện là Ông/Bà:........................................................................................

- Chức vụ:........................................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................

- Điện thoại:.....................................................................................................

Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm........ hoặc Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm...........:

- Đại diện là Ông/Bà:........................................................................................

- Chức vụ:........................................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................

- Điện thoại:......................................................................................................

Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:

Điều 1: Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau:

- Tổng số lao động đề nghị bên B cung ứng hoặc tuyển:..... người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với nội dung sau:

+ Số lao động cần tuyển:

+ Độ tuổi:

+ Giới tính:

+ Sức khoẻ

+ Yêu cầu (Văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính...):

- Các thông tin về nơi làm việc:

+ Địa điểm làm việc:

+ Thời hạn hợp đồng lao động:

+ Thời gian bắt đầu làm việc:

+ Thời gian thử việc:

+ Điều kiện làm việc:

+ Mức lương:

+ Các chế độ khác:

Điều 2. Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức bàn giao lao động, cụ thể như sau:

- Phương thức bàn giao:

- Thời gian bàn giao:

- Địa điểm bàn giao:

- Thanh toán phí, lệ phí:

Điều 3. Bên B có trách nhiệm cung ứng lao động hoặc tuyển lao động theo đúng yêu cầu của bên A.

Điều 4. Bên A có trách nhiệm:

- Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng, nêu rõ lý do;

- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này;

- Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt.

Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc, giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến........... Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

Đại diện bên A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện bên B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
2 5.388
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm