Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG]
Số : [SO HD]/HĐNT

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có).

Căn cứ [YEU CAU CUA HAI BEN]

Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp : [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ trụ sở chính : [DIA CHI TRU SO]

Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX]

Tài khoản số : [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng : [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi : Ông (bà) [HO VA TEN] Chức vụ : [CHUC VU]

Giấy ủy quyền số : [SO GIAY UY QUYEN] (nếu thay tổng giám đốc hay giám đốc ký)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý