Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2017-2018

1 10.580

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2017-2018 là mẫu bản kế hoạch được cá nhân giáo viên lập ra để lên kế hoạch cá nhân cho năm học mới. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông tin của người lập kế hoạch, kế hoạch cụ thể theo tháng trong năm học, những thuận lợi và khó khăn trong công việc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS tại đây.

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2017-2018

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2017-2018

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2017-2018 như sau:

TRƯỜNG ...........................

TỔ ..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC .....................

- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học ....................... của Trường .......................;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học ..................... của .........................;

- Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ................... của mình như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học ........................... là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh .............................. về thực hiện Nghị quyết số .............. ngày...tháng...năm... Hội nghị lần thứ ....... Ban Chấp hành Trung ương khóa ......... về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

- Phụ trách công nghệ thông tin nhà trường.

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

- Giảng dạy bộ môn ......... lớp .....

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt

- Được đào tạo văn bằng 2 Đại học.

- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

- Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh :

- Có sự quan tâm của phụ huynh, động viên, nhắc nhở các em học tập.

- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

- Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc thực hiện các tiết dạy thực hành Tin học cho sinh vô cùng vất vả.

- Đa số học sinh gia đình chưa có máy vi tính nên ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành Tin học ở nhà.

- Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiểu bất cập.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

I . TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

- Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị .

- Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số ......... ngày...tháng...năm... Hội nghị lần thứ ......... Ban Chấp hành Trung ương khóa .......... về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.

- Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

- Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ các phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

- Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt các loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

- Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .

- Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.

- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.

- Phối hợp với tổ chuyên môn và các giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

- Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và các hoạt động giáo dục.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng ....../........

- Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch công tác Phổ cập giáo dục.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành dạy và học bộ môn.

- Chuẩn bị tốt máy tính cho học sinh học Tin học.

- Kiểm tra các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và dạy học.

- Phối hợp Tổ CM, giáo viên Tin học xây dựng phân phối chương trình bộ môn.

 

Tháng ....../........

- Tham gia lễ khai giảng năm học.

- Tìm hiểu đặc điểm tình hình học sinh các lớp.

- Hoàn thành xây dựng phân phối chương trình bộ môn.

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Xây dựng hồ sơ cá nhân.

- Tham mưu và tham gia công tác phổ cập GD

- Xây dựng kế hoạch viết sáng kiến kinh nghiệm

- Thực hiện dự giờ để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Thăm lớp dự giờ.

- Hỗ trợ học sinh tham gia tự luyện IOE.

- Tổng hợp kết quả điều tra, cập nhập dữ liệu phổ cập GD vào máy tính, phần mềm.

- Chuẩn bị tốt các loại biên bản phổ cập.

 

Tháng ....../........

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo học sinh học sinh yếu kém.

- Tham gia các hoạt động tập thể

- Rà soát chương trình, dạy bù.

- Xử lý các sai sót trong dữ liệu phổ cập, hoàn thiện và quản lý tốt các loại hồ sơ phổ cập.

 

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Ôn tập học kỳ I.

- Hoàn thành chương trình học kỳ I đúng thời gian.

- Phối hợp Tổ chuyên môn tổ chức thi IOE cấp trường.

- Tham gia coi thi khảo sát.

- Tổng hợp kết quả thi khảo sát và cập nhật phần mềm.

 

Tháng ....../........

- Tổng hợp dữ liệu điểm trên phần mềm máy tính.

- Hoàn thành các loại báo cáo cuối học kỳ.

- Dạy học theo chương trình học kỳ II.

- Vào điểm học bạ và Sổ điểm.

- Phối hợpBGH chuẩn bị tốt công tác sơ kết học kỳ I.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Thăm lớp dự giờ.

- Rà soát và tiếp tục công tác viết sáng kiến kinh nghiệm.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Rà soát việc thực hiện chương trình và dạy bù.

- Tham gia các hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.

- Đẩy mạnh việc viết sáng kiến kinh nghiệm.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo HS yếu kém.

- Tham gia coi thi và chấm thi nghề PT.

- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II.

- Hòa thành công tác viết sáng kiến kinh nghiệm

 

 

Tháng ....../........

- Hoàn thành chương trình đúng thời gian.

- Coi thi, hỗ trợ công tác vào điểm thi khảo sát.

- Tổng hợp kết quả thi khảo sát.

- Cập nhật dữ liệu phần mềm xét tốt nghiệp.

- Rà soát, hoàn thành số liệu trên các phần mềm.

 

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

- Đề nghị BGH, Tổ chuyên môn cần tạo điều kiện thuận lợi để bản thân có thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Cần tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, góp ý theo chuyên đề, phương pháp giảng dạy, các công tác khác để các giáo viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

- Cần tổ chức cho HS tham gia ngoại khóa thường xuyên.

 

........., ngày...tháng...năm...

DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Đánh giá bài viết
1 10.580
Văn bản giáo dục Xem thêm