Mẫu kế hoạch chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên

1 83

Mẫu kế hoạch chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Mẫu kế hoạch, chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên là mẫu bản kế hoạch về chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên hàng năm. Mẫu kế hoạch được các đơn vị tổ chức lớp học lập ra và gửi tới Bộ Tài chính. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 292/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên tại đây.

Mẫu báo cáo kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên

Mẫu quyết định chấp thuận cho đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Mẫu bản đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Mẫu kế hoạch chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Mẫu kế hoạch chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên như sau:

Phụ lục số 06/CNKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: ..................

Địa chỉ: ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ........................  

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO KẾ TOÁN VIÊN

Năm ...

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán)

Đơn vị (tên hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán) dự kiến kế hoạch, chương trình tổ chức cập nhật kiến thức đối với kế toán viên năm ...., như sau:

Tháng Lớp số Nội dung Thời lượng (giờ) Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức Ghi chú
             
             
             
             

Các tài liệu gửi kèm theo (1):

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

                           ............., ngày ... tháng ... năm ...
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)

 Ghi chú: (1) Bao gồm cả tài liệu cập nhật kiến thức cho kế toán viên;

Đánh giá bài viết
1 83
Thủ tục hành chính Xem thêm