Mẫu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1 8

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa nhé.

1. Định nghĩa mẫu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa là gì?

Mẫu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Mẫu nêu rõ kế hoạch chuyển đổi... Mẫu được ban hành theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

ỦY BAN NHÂN DÂN …
(cấp xã)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày…….. tháng …. năm …….

KẾ HOẠCH
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm ………

Căn cứ quy định tại Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………. thông báo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng hên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa như sau:

STT

Loại cây trồng/thủy sản chuyển đổi

Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)

Thời gian chuyển đổi

Thuộc thửa đất/tờ bản đồ số

Khu vực, cánh đồng

Tổng diện tích

3 vụ lúa

2 vụ lúa

1 vụ lúa

 

 

 

I

Trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày……tháng….năm…….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ LẬP KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Mẫu kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm