Mẫu kế hoạch công việc tháng

CÔNG TY…………………….

Phòng………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….….., thứ ngày …. tháng năm …..

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TRONG THÁNG

Phòng ban:.............................................................................................................................................................

Người thực hiện:....................................................................................................................................................

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

…..., Ngày .... Tháng .... Năm 20….

Nơi nhận:

- Như trên;

- CTCP………

Người lập kế hoạch

Đánh giá bài viết
1 6.496
Việc làm - Nhân sự Xem thêm