Mẫu kế hoạch công việc tháng

1 4.811

CÔNG TY…………………….

Phòng………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….….., thứ ngày …. tháng năm …..

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TRONG THÁNG

Phòng ban:.............................................................................................................................................................

Người thực hiện:....................................................................................................................................................

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

Kết quả

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

01

           

02

           

03

           

04

           

05

           

06

           

07

           

08

           

09

           

10

           

11

           

12

           

13

           

14

           

15

           

16

           

17

           

18

           

19

           

20

           

                                           

                                             …..., Ngày .... Tháng .... Năm 20….

Nơi nhận:

- Như trên;

- CTCP………

Người lập kế hoạch

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 4.811
Việc làm - Nhân sự Xem thêm