Mẫu kế hoạch giáo viên

1 390

Mẫu bảng ghi chép kế hoạch giáo viên

Mẫu bảng ghi chép kế hoạch giáo viên là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về kế hoạch giáo viên. Mẫu bảng nêu rõ thông tin giáo viên, kế hoạch hoạt động của giáo viên... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép kế hoạch giáo viên như sau:

(Tên cơ sở đào tạo sơ cấp) ………..

Kế hoạch giáo viên

Năm học:………………………………. Khóa học: ……………………

Số TT

Họ và tên giáo viên

 

Bố trí giảng dạy

Số giờ giảng

Các nhiệm vụ khác

Tổng số giờ giảng trong học kỳ

Giờ tiêu chuẩn theo quy định

So sánh

   

Tháng

   

Nội dung

Quy đổi thành giờ giảng

   

Giờ thừa

Giờ thiếu

   

Tuần

1

2

3

.......

25

26

             
   

Mô đun

Lớp

                         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

             

.....

                 
             

.....

                 
             

.....

                 
             

.....

                 
             

.....

                 
 

.........., ngày...tháng...năm...

Hiệu trưởng/Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng khoa, Bộ môn
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng ghi chép kế hoạch giáo viên

Mẫu bảng ghi chép kế hoạch giáo viên

Đánh giá bài viết
1 390
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm