Mẫu kế hoạch hội nghị tổng kết công tác năm

1 11.896

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng

VnDoc.com mời các bạn tham khảo Mẫu kế hoạch hội nghị tổng kết công tác năm cũ, đề ra kế hoạch năm mới được tổ chức hàng năm tại các Đảng ủy, Đảng bộ, chi bộ...

Mẫu kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết

UBND TỈNH ………………………………….

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm …

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm … và triển khai nhiệm vụ năm …

Căn cứ vào Chương trình công tác năm … của ………….., được sự chấp thuận của UBND tỉnh, …………….. xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm …, triển khai nhiệm vụ năm … như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bám sát Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 04/01/2016 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 tại Quyết định 3955/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh và Chương trình hành động số 401/CTr-SCT ngày 03/02/2016 của ngành Công Thương, từ đó tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại năm 2016 trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 của …………………...

- Phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, nhất là trên các lĩnh vực như: xuất khẩu, đầu tư phát triển cụm công nghiệp, kết cấu hạ tầng thương mại… Từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất ……………., UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai tốt các Chương trình, kế hoạch, đề án của ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ....

- Tuyên dương khen thưởng cấp Sở cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, yêu nước năm … và phát động, ký kết giao ước thi đua ....

II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Thời gian, địa điểm và thành phần Hội nghị

Thời gian:

Dự kiến 01 ngày (trong tuần từ …/…/…- …/…/…)

Địa điểm: Có giấy mời cụ thể sau này.

Thành phần tham dự: Hội nghị dự kiến 100 đại biểu, khách mời gồm:

+ Đại diện Lãnh đạo ………….., ………….. địa phương, Cục công tác phía ………………

+ Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh

+ Lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh

+ Nguyên lãnh đạo của ngành công thương qua các thời kỳ (mời cơm)

+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo các phòng Kinh tế/ KTHT huyện, …………….

+ Các doanh nghiệp có nhiều thành tích trong công tác phát triển ngành.

+ Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan ……………

- Khẩu hiệu: “Hội nghị triển khai nhiệm ………. năm …”

Nội dung chuẩn bị

1. Công tác chuẩn bị trước hội nghị

1.1- Phòng Kế hoạch- tài chính- tổng hợp chủ trì, trực tiếp tham mưu các công việc, nhiệm vụ sau:

- Xin chủ trương của UBND tỉnh. Công việc xong trước 05/11/...

- Hoàn chỉnh kế hoạch phân công chuẩn bị và tổ chức hội nghị (sau khi lấy ý kiến các phòng đơn vị). Công việc xong trước 10/11/...

- Đôn đốc báo cáo kết quả công tác năm …, nhiệm vụ giải pháp năm … và bài tham luận của các phòng, đơn vị, phòng Kinh tế/KTHT các huyện, TX, TP gửi về đúng thời gian, đảm bảo nội dung. Công việc xong trước 30/11/...

- Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp kết quả công tác năm …, nhiệm vụ giải pháp năm… của ………………. Công việc xong trước 31/12/...

- Tham mưu chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh; ý kiến đáp từ của lãnh đạo Sở. Công việc xong trước 31/12/....

- Sắp xếp tài liệu, pho to, đóng tập. Công việc xong trước 06/01/....

1.2- Văn phòng Sở chủ trì, trực tiếp tham mưu các công việc, nhiệm vụ sau:

- Tham mưu địa điểm tổ chức hội nghị. Lập danh sách khách mời. Công việc xong trước 22/12/...

- In ấn và phát hành thư mời. Công việc xong trước 31/12/...

- Chuẩn bị công tác thi đua- khen thưởng (giấy khen của Giám đốc Sở, phát động phong trào thi đua năm …). Công việc xong trước 31/12/...

- Kiểm tra hội trường, khẩu hiệu, âm thanh, ánh sáng, bảng tên các chức danh lãnh đạo dự hội nghị. Công việc xong trước 06/01/...

1.3- Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Báo cáo kết quả công tác thuộc lĩnh vực phụ trách năm …; nhiệm vụ năm … (khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan). Công việc hoàn thành, gửi phòng KHTC-TH trước 30/11/...

- Báo cáo chuyên đề, tham luận tại Hội nghị (danh mục gợi ý kèm theo). Công việc hoàn thành, gửi phòng KHTC-TH trước 30/11/...

1.4- Các Phòng Kinh tế/KTHT huyện, thị xã, thành phố.

- Báo cáo kết quả công tác lĩnh vực công thương trên địa bàn năm …; nhiệm vụ năm … (khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan). Công việc hoàn thành, gửi phòng KHTC-TH trước 30/11/…

- Báo cáo chuyên đề, tham luận tại Hội nghị (danh mục gợi ý kèm theo). Công việc hoàn thành, gửi phòng KHTC-TH trước 30/11/…

Lưu ý:

(1) Báo cáo kết quả công tác phải tổng kết, đánh giá kết quả đạt được so nội dung kế hoạch đã xây dựng và rút ra kinh nghiệm, từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm sau, các kiến nghị liên quan). Đối với những việc còn dở dang, chuyển tiếp sang năm 2017 phải có lý do cụ thể, rõ ràng.

(2) Bài tham luận tối đa 03 trang giấy in A4, cỡ chữ 14, font: Times new roman.

(3) Báo cáo tổng kết và bài tham luận phải được lãnh đạo đơn vị ký, đóng mộc gửi về Phòng KHTC-TH (báo cáo của các phòng thuộc Sở trình lãnh đạo Sở ký, duyệt)

2. Công tác tổ chức hội nghị

2.1- Văn phòng Sở chủ trì, trực tiếp tham mưu các công việc, nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Chương trình, kịch bản chi tiết hội nghị trình Giám đốc duyệt. Công việc xong trước 31/12/…, gửi các phòng, đơn vị biết để phân công cán bộ phục vụ hội nghị.

- Chủ động đón tiếp, hướng dẫn đại biểu về dự hội nghị. Liên hệ, bố trí xe đưa đón Nguyên cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu qua các thời kỳ về dự. Công việc xong trước và trong ngày hội nghị.

- Rà soát danh sách khách đến dự hội nghị để tham mưu tiệc mời cơm thân mật, dự trù kinh phí, đặt tiệc. Công việc xong trong ngày hội nghị.

2.2- Phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp chủ trì, trực tiếp tham mưu các công việc, nhiệm vụ sau:

- Phát tài liệu cho Đại biểu khách mời đến dự Hội nghị. Công việc xong trước khi diễn ra hội nghị.

- Dẫn Chương trình hội nghị. Công việc diễn ra trong hội nghị.

- Chụp ảnh, đưa tin về nội dung Hội nghị. Công việc xong trước, trong và sau hội nghị.

- Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị để hoàn chỉnh Kế hoạch, Chương trình công tác của ……….. năm …. Công việc xong sau hội nghị.

2.3- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, thị xã …………………

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian và nội dung, mục đích đề ra, gồm:

- Các báo cáo, tham luận, đề xuất khen thưởng (hoàn thành gửi về Phòng KHTC-TH trước 30/11/…).

+ Các đề xuất khen thưởng cấp Sở (hoàn thành gửi về Văn phòng Sở trước 30/11/…).

+ Cử cán bộ tham dự và chuẩn bị nội dung thảo luận trong ngày tổ chức Hội nghị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có nội dung nào chưa rõ, đề nghị các phòng, đơn vị, Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, thị xã, thành phố liên hệ với Văn phòng Sở và Phòng KHTC-TH để cùng bàn bạc, thống nhất xử lý./.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Phòng Kinh tế/KTHT các huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 11.896
Thủ tục hành chính Xem thêm