Mẫu kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

1 68

Mẫu bản kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu bản kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam là mẫu bản kế hoạch được lập ra để ghi chép về việc lên kế hoạch tài chính. Mẫu bản kế hoạch nêu rõ chỉ tiêu tài chính trong năm... Mẫu được ban hành theo Thông tư số 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam như sau:

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Năm ..................

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm báo cáo

Năm kế hoạch

KH

Ước TH

 

I

Doanh thu và thu nhập khác

       

1

Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính

       

a

Doanh thu cung cấp dịch vụ:

       
 

- Doanh thu hoạt động đăng kiểm

       
 

- Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiểm

       
 

- Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm

       

b

Doanh thu hoạt động tài chính

       

2

Thu nhập khác

       

II

Chi phí

       

1

Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ và chi phí hoạt động tài chính

       

a

Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ:

       
 

- Chi phí hoạt động đăng kiểm

       
 

- Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiểm

       
 

- Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm

       

b

Chi phí hoạt động tài chính

       

2

Chi phí khác

       

III

Lợi nhuận thực hiện (I-II)

       

IV

Lợi nhuận sau thuế

       

V

Giá trị vốn Nhà nước tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

       

VI

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu

       

VII

Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu

       

VIII

Tổng số lao động

       

IX

Tổng quỹ lương

       

X

Thu nhập bq người lao động/năm

       
   

............, ngày...tháng...năm...

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu bản kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu bản kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đánh giá bài viết
1 68
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm