Mẫu kê khai bảo hiểm y tế

1 14

Mẫu bản kê khai bảo hiểm y tế

Mẫu kê khai bảo hiểm y tế là văn bản của cơ quan, tổ chức soạn thảo gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm thông báo về việc kê khai danh sách cá nhân, tập thể tham gia bảo hiểm Y tế của cơ quan, tổ chức đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản kê khai bảo hiểm y tế

Tên đơn vị thực hiện
kê khai
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số ………/…..
V/v kê khai bảo hiểm y tế

….., ngày … tháng … năm …..

Kính gửi: ….(tên cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai….)

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm Y tế.

… (Tên đơn vị kê khai) gửi Bảng kê khai bảo hiểm y tế(đính kèm).

Kê khai này thực hiện từ ngày …./…. / ……

… (tên đơn vị kê khai) xin chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính chính xác về thông tin, nội dung mà chúng tôi đã kê khai./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

– Họ tên người nộp Biểu mẫu:………………………………………………………..

– Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai:………………………………..………………….

– Số điện thoại liên lạc:……………………………………………………………….

– Email:……………………………………………………………………………….

– Số fax:………………………………………………………………………………

Ghi nhận ngày nộp Văn bản kê khai của cơ quan tiếp nhận

(Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai ghi ngày, tháng, năm nhận được Văn bản kê khai và đóng dấu công văn đến)

Mẫu kê khai bảo hiểm y tế

Mẫu kê khai bảo hiểm y tế

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Thủ tục hành chính Xem thêm