Mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi

1 15

Mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi là gì? Mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi là gì?

Mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi là mẫu bảng kê khai được lập ra để kê khai về hoạt động chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin hoạt động chăn nuôi... Mẫu được ban hành theo Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI

Tên chủ hộ:...........................

Địa chỉ:..................................

Số điện thoại (nếu có):.........

Số TT

Loại vật nuôi trong quý

Đơn vị tính

Số lượng nuôi trong quý

Mục đích nuôi

Thời gian bắt đầu nuôi

Dự kiến thời gian xuất

Số lượng vật nuôi xuất trong quý (con)

Sản lượng vật nuôi xuất trong quý (kg)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi nộp bản kê khai trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử, email, fax.

…….., Ngày…thángnăm …..

Họ và tên chủ hộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi

Mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm