Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

1 1.870

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là mẫu bản kê khai về tài sản, thu nhập lần đầu của cá nhân người kê khai cùng với những người thân trong gia đình. Mẫu kê khai nêu rõ thông tin cá nhân của người kê khai, người thân trong gia đình của người kê khai, thông tin mô tả về tài sản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu tại đây.

Mẫu biên bản định giá tài sản

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Mẫu số 01-TSCĐ: Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Nội dung cơ bản của mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu như sau:

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
ÁP DỤNG CHO KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU

(Bao gồm tài sản của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên người kê khai tài sản, thu nhập: ................................................................

- Chức vụ/chức danh công tác: ..................................................................................

- Cơ quan/đơn vị công tác: ........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

- Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................

2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: ...............................................................................................................

- Chức vụ/chức danh công tác: ...................................................................................

- Cơ quan/đơn vị công tác: .........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

- Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................

3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản, thu nhập

a) Con thứ nhất: .........................................................................................................

- Họ và tên: ................................................................................................................

- Tuổi: ........................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................

- Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................

b) Con thứ hai (trở lên): (kê khai như con thứ nhất) ........................................................

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN

STT

THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN, THU NHẬP

1.

Nhà ở, công trình xây dựng

a)

Nhà ở

Có                   

Không            

Loại nhà

Cấp 1      

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích sàn xây dựng:

Cấp 2      

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích sàn xây dựng:

Cấp 3      

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích sàn xây dựng:

Cấp 4      

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích sàn xây dựng:

b)

Công trình xây dựng[1]

Có                   

Không            

Tên công trình

Nhà hàng 


Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích sàn xây dựng:

Khách sạn, nhà nghỉ  

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích sàn xây dựng:

Khu nghỉ dưỡng, sinh thái 

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích:

Nhà xưởng, nhà kho 

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích:

c)

Công trình xây dựng khác: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

d) Ghi chú

Tài sản nào chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, lý do:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2.

Quyền sử dụng đất

Có                  

Không           

a) Phân nhóm đất

Đất ở  


Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích:

Đất trồng cây hằng năm 

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích:

Đất trồng cây lâu năm 

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích:

Đất lâm nghiệp 

 

Số lượng:

Địa chỉ:

 

Diện tích:

Đất nuôi trồng thủy sản, làm muối 

 

Số lượng:

Địa chỉ:

Diện tích:

Đất nông nghiệp khác 

 

Số lượng:

Địa chỉ:

Diện tích:

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác 

 

Số lượng:

Địa chỉ:

Diện tích:

Đất phi nông nghiệp khác 

 

Số lượng:

Địa chỉ:

Diện tích:

b)

Phân nhóm đất khác: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

c) Ghi chú

Thửa đất nào chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý do:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3.

Tài sản ở nước ngoài

Có                  

Không           

Tên:

 

Số lượng:

 

Giá trị:

Tên:

 

Số lượng:

 

Giá trị:

Tên:

 

Số lượng:

 

Giá trị:

Tên:

 

Số lượng:

 

Giá trị:

4.

Tài khoản ở nước ngoài

Có                  

Không           

Ngân hàng thứ nhất

Tên ngân hàng:

Địa chỉ:

Số dư TK:

Ngân hàng thứ hai

Tên ngân hàng:

Địa chỉ:

Số dư TK:

Ngân hàng thứ ….

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5.

Thu nhập

Tổng lương, các khoản phụ cấp theo lương, thu nhập khác/năm

………………………….. đồng

6.

Mô tô, ô tô, tàu thuyền mà giá trị của mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên

Có                  

Không           

Tổng giá trị ước tính:

…………………………… đồng

Mô tô 

Ô tô 

Tàu 

Thuyền 

Số lượng:

 

Giá trị:

Số lượng:

 

Giá trị:

Số lượng:

 

Giá trị:

Số lượng:

 

Giá trị:

Tài sản khác:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

7.

Kim khí quý, đá quý có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

Có                  

Không           

Tổng giá trị ước tính:

…………………………… đồng

Tên:

 

Số lượng:

 

Giá trị:

Tên:

 

Số lượng:

 

Giá trị:

Tên:

 

Số lượng:

 

Giá trị:

Tên:

 

Số lượng:

 

Giá trị:

Loại khác:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

8.

Tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc, các công cụ chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

Có                  

Không           

Tổng giá trị ước tính:

…………………………… đồng

Tiền mặt

 

Tổng giá trị:

Tiền gửi tại ngân hàng trong nước

Tổng giá trị:

Cổ phiếu

 

Số lượng:

Trái phiếu

 

Tổng giá trị:

Công cụ chuyển nhượng khác:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

9.

Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

Có                  

Không           

Tổng giá trị ước tính:

…………………………… đồng

Đồ cổ 

Tổng giá trị:

Tranh quý 

Tổng giá trị:

Cây cảnh 

Tổng giá trị:

Tài sản khác:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

10.

Nợ phải trả (quy đổi ra VN đồng tại thời điểm kê khai)

Có                  

Không           

a)

Nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng

Có                   

Không            

Tên ngân hàng, tổ chức tín dụng thứ nhất

Địa chỉ:

Tên ngân hàng, tổ chức tín dụng thứ hai

Địa chỉ:

Số dư nợ:

Số dư nợ:

b)

Nợ cá nhân, tổ chức khác

Có                   

Không            

 

Cá nhân, tổ chức thứ nhất

Tên:

Địa chỉ:

Số dư nợ:

Cá nhân, tổ chức thứ hai

Tên:

Địa chỉ:

Số dư nợ:

c)

Khoản nợ phải trả khác:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày … tháng … năm ....
Người kê khai tài sản, thu nhập
(Ký, ghi rõ họ tên trên từng trang của bản kê khai)

 [1] Công trình có công năng tổng hợp thì ghi theo công năng chính

1 1.870
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm