Mẫu kết luận giám định của hội đồng giám định

1 64

Mẫu kết luận về việc giám định của hội đồng giám định

Mẫu kết luận về việc giám định của hội đồng giám định là mẫu bản kết luận được hội đồng giám định lập ra để thông báo về kết quả giám định. Mẫu kết luận nêu rõ kết quả giám định. Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kết luận tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận về việc giám định của hội đồng giám định như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH (1)

Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định lại số: .................. ngày ....... tháng ....... năm ...

của ...........................................................................................................

trong vụ (2) ..............................................................................................

Theo Quyết định thành lập Hội đồng giám định số: ....................... ngày ......... tháng ....... năm ...

của ..........................................................................................................

Hội đồng giám định gồm:

1. ............................................................................................................

2. .............................................................................................................

3. .............................................................................................................

4. .............................................................................................................

5. .............................................................................................................

Đã tiến hành giám định tại .......................................................................

từ ngày ........... tháng .......... năm ..................... đến ngày ........... tháng ............ năm ....

1. NỘI DUNG VỤ VIỆC (3):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH (4):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3. YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH (5):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH (6):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

5. KẾT LUẬN (7):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

6. KÈM THEO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH CÓ (8):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

7. HOÀN TRẢ LẠI ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH GỒM (9):

...................................................................................................................

GIÁM ĐỊNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(10) .............................

NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Áp dụng trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 211 hoặc Điều 212 BLTTHS;

(2) Ghi rõ nội dung vụ việc, địa điểm xảy ra theo Quyết định trưng cầu giám định lại;

(3) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc; tóm tắt nội dung giám định và kết luận giám định các lần trước.

(4) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng niêm phong của đối tượng giám định (cả đối tượng cần giám định và mẫu so sánh);

(5) Ghi rõ các câu hỏi, yêu cầu giám định.

(6) Ghi các phương pháp đã sử dụng, kết quả, nhận xét và đánh giá;

(7) Ghi kết luận (chỉ được kết luận khẳng định: đúng; không đúng hoặc không đủ cơ sở. Không được kết luận khả năng) theo nội dung trưng cầu giám định;

(8) Ghi tên các tài liệu liên quan.

(9) Ghi rõ tình trạng các đối tượng còn lại sau giám định được hoàn trả, phương thức, nơi hoàn trả;

nếu đã tiêu hủy thì ghi rõ là đối tượng gửi giám định đã được sử dụng hết trong quá trình giám định;

(10) Viện trưởng Viện Khoa học hình sự/Trưởng phòng kỹ thuật hình sự.

Mẫu kết luận về việc giám định của hội đồng giám định

Mẫu kết luận về việc giám định của hội đồng giám định

Đánh giá bài viết
1 64
Thủ tục hành chính Xem thêm