Mẫu kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng

1 4

Mẫu kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng là gì? Mẫu bảng kết quả sản xuất gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng là gì?

Mẫu kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng là mẫu bảng kết quả được lập ra để ghi chép về kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng. Mẫu nêu rõ kết quả sản xuất, chỉ tiêu kinh doanh....

2. Mẫu kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG

Tên chủ rừng: ..................................................

(áp dụng đối với chủ rừng là tập đoàn, tổng công ty, công ty, hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20...

Trung bình 3 năm

1

2

3

4

5

 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

 

 

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)

10

 

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)

20

 

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

 

- Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

 

8. Chi phí bán hàng

24

 

 

 

 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

 

 

 

 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30

 

 

 

 

{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

11. Thu nhập khác

31

 

 

 

 

12. Chi phí khác

32

 

 

 

 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

 

 

 

 

(50 = 30 + 40)

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

 

 

 

 

16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại

52

 

 

 

 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60

 

 

 

 

(60 = 50 - 51 - 52)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

 

 

 

 

...,ngày ... tháng .... năm...
Chủ rừng
(Ký, họ tên, đóng du)

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này ch áp dụng đối với chủ rừng là công ty cổ phần.

Mẫu kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng

Mẫu kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm