Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động là mẫu bản khai báo được các đơn vị lập ra để khai báo về việc tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng. Mẫu khai báo nêu rõ thông tin của đơn vị khai báo, thông tin về vụ tai nạn, thông tin về các nạn nhân. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về việc khai báo, thống kê tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu khai báo tai nạn lao động tại đây.

Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động

Bản tường trình tai nạn giao thông

Hướng dẫn ghi chép hệ thống biểu mẫu báo cáo tai nạn thương tích

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Nội dung cơ bản của mẫu khai báo tai nạn lao động như sau:

PHỤ LỤC II
MẪU KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017)

Đơn vị ..................(1)....
..............(2).......
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ........../ .............., ngày......tháng.....năm.....

KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG

Kính gửi: .......................................................... (3)

1. Thông tin về đơn vị:

- Tên, địa chỉ của đơn vị xảy ra tai nạn lao động:......................................................;

- Số điện thoại: ......................................; Fax:.......................................................;

- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có):................................................;

2. Thông tin về vụ tai nạn lao động:

- Thời gian xảy ra tai nạn lao động:..... giờ....... phút...... ngày....... tháng....... năm......;

- Nơi xảy ra tai nạn lao động:..................................................................................;

- Tóm tắt diễn biến vụ tai nạn lao động: ....................................................................

..............................................................................................................................

- Xác định bước đầu nguyên nhân tai nạn lao động: ..................................................

3. Thông tin về các nạn nhân:

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Nghề nghiệp Tình trạng tai nạn (chết/bị thương nặng/nhẹ)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

Nơi nhận:

(1) Đơn vị cấp trên trực tiếp;

(2) Tên đơn vị để xảy ra tai nạn lao động,

(3) Cơ quan nhận khai báo;

(4) Thủ trưởng đơn vị hoặc cá nhân.

.............(4).................
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu - nếu có)
Đánh giá bài viết
1 1.078
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm